Obch. podmienky

Úvod Obch. podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Jaroslav Brezina-Tatraspol, so sídlom 03231 Hybe 178, IČO: 36992003 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.chcemletiet.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.chcemletiet.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického a email kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj služieb predávajúcim, kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, platnosť je 6. mesiacov od potvrdenia predavajúcim, o čom príde kúpujucemu emailom informácia o datume objednavky, množstve, službe, doba platnosti, kontakt na prevádzkovatela...


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

2.5 Objednávateľ má pravo na predĺženie objednanej služby o ďalších 6 mesiacov nasledujúcich po skončení platnosti Vouchera, musí ale v dobe platnosti o to písomne požiadať - emailom na chcemletiet@gmail.com. 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej zaplatením. V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať emailom  predávajúceho.Taktiež sa považuje za odstúpenie od zmluvy neuhradenie objednávky do 14-tich kalendárny dní od uzatvorenia objednávky.

 

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* v prípade, že kupujúci už v minulosti nezaplatil za objednávku.
* v prípade že službu nebude môcť realizovať z dôvodu vyššej moci ( t.j. choroba, technická nespôsobilosť, poveternostná situácia...). V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní od dátumu oznámenia čísla účtu kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od objednávky služby, pokiaľ ešte nebola realizovaná. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia súvisiace s predmetom zmluvy.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu pre vrátenie peňazí.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní.


4.3 V prípade ,že sa kupujuci rozhodne let neabsolvovať, alebo je na strane kupujúceho prekážka, pre ktorú odmietne ponúkané termíny, v dobe platnosti vouchera (zakupeneho letu), je možnosť požiadať predávajúceho (v dobe platnosti) o odstupenie od kupnej zmluvy, podla čl. 4.2. VOP. V takom prípade sa vracia 50% z kúpnej ceny nevyužitého letu. Po skončení platnosti odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena služieb predstavuje kompletnú cenu.


5.2 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Neúčtuje sa, všetko sa vybavuje emailovou komunikáciou.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie uvedené v mailovej notifikácií.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia bude podľa prevádzkových a poveternostných podmienok vybavované v čo najkratšom termíne. Platnosť letu je 6 mesiacov od zakúpenia letu.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách a o stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Služba je k dispozícii len k osobnému odberu na Letisku Liptovský Ondrej (JOCHY) po vzájomnej dohode, prípadne iná plocha schválená pre lietanie Leteckých športových zariadení.

 

8.4 Službu prevádzkujem výlučne na území Slovenskej republiky.

 

9.Rezervácie


9.1 Rezervácie sa vykonávajú výlučne v sekcie Rezervácia letu, najneskôr 3 dni pred plánovaným letom. 

 

9.2 V prípade nedostaveniasa na let 10min pred plánovaným letom ,čas letu začína plynúť v čase Vašej rezervácie, bez nároku na náhradu (10min je čas potrebný na prípravu pred letom).

 

9.3 Ak sa na rezervovný let nedostaví vôbec bez predchádzajúceho stornovania rezervácie ( min 24hod vopred), považujem let za uskutočnený, bez ďalšjeh nároku na let prípadne vrátenie kúpnej ceny. V tomto prípade sa považuje let za absolvovaní.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.chcemletiet.sk

10.1 Informácie uvedené na www.chcemletiet.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2. Spoločnosť Jaroslav Brezina -Tatraspol nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

10.3. Zo stránky www.chcemletiet.sk je zakázane kopírovať, sťahovať, preposielať texty, fotografie a informácie ktoré sa na uvedenej adrese nachádzajú. Všetky informácie, texty, fotografie, a videa sú majetkom majiteľa stránky. sú jeho fyzickým a duševným vlastníctvom. Vínimku tvoria súbory v sekcii Na stiahnutie.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť Jaroslav Brezina -Tatraspol sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Copyright 2016 - 2023 © Chcemletiet